Pravidla

I. Název soutěže

KRIZOVÉ SITUACE – zvládneš je? (dále jen „Soutěž“)II. Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je Generali Pojišťovna a.s., IČO: 61859869, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 84 Praha 2, Česká republika (dále jen „Pořadatel“)

Organizátorem Soutěže je PRIA SYSTEM s.r.o., IČO: 29206740, se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín. (dále jen „Organizátor“)III. Termín a rozsah soutěže

Soutěž se koná na stránce www.staci-malo.cz/kviz v termínu od 10. 9. 2018 do 30. 9. 2018.

Soutěž se koná na území České republiky.

Výherci budou oficiálně oznámeni po ukončení Soutěže na stránkách www.staci-malo.cz/kviz a také na FB profilu pořadatele soutěže.IV. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší než 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla Soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit členové profesionálních záchranných složek. Ze Soutěže budou vyloučeni i účastníci, kteří nesplní požadované podmínky Soutěže.

Podmínkou pro účast v Soutěži je vstoupit na soutěžní www.staci-malo.cz/kviz, vyplnit kvíz a poskytnout Pořadateli a Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných k vyhodnocení soutěže a vyhlášení případné výhry.

Podmínkou účasti naopak není zakoupení žádného zboží, služby nebo jiného produktu, ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu s pořadatelem.V. Princip a postup hry

Na stránce www.staci-malo.cz/kviz bude během celého záři volně k dispozici časovaný kvíz, který má za úkol ověřit znalosti v oblasti řešení krizových situací. Veškeré informace, na které se kvíz ptá, se dají vyčíst v některém z příspěvků na stránce www.staci-malo.cz.

Pro samotné vyplnění kvízu není nutné poskytnout žádné osobní údaje. Člověk si tedy může své vědomosti ověřit i bez toho, aby se zapojil do Soutěže.

Po vyplnění kvízu se uživatel dozví, kolik otázek měl správně a u těch, které zodpověděl špatně, získá odkaz na článek/video/infografiku, kde se správnou odpověď dozví.

Každý uživatel má možnost šířit osvětu tím, že Soutěž bude sdílet na svých sociálních sítích.

Pokud se uživatel chce po vyplnění kvízu zúčastnit Soutěže o ceny, vyplní jméno, příjmení, e-mail a nepovinně telefon. Musí taktéž souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže a se zveřejněním svého jména v případě výhry na FB profilu Pořadatele. Tyto údaje budou použity pouze pro účely soutěže – tedy pro vyhodnocení soutěže, kontaktování a vyhlášení výherců.

V případě, že se soutěžící rozhodne ze Soutěže vystoupit před jejím ukončením, je povinen kontaktovat Pořadatele Soutěže prostřednictvím FB profilu Generali Pojišťovna a. s. (@generali.cz).VI. Výhry a mechanismus určení výherců

Pořadatel ocení 25 nejúspěšnějších účastníků.

Nejúspěšnějších 6 účastníků vyhrává zážitkovou akci přímo na základně profesionálních hasičů v Jinonicích (Praha). Ta se bude konat 20. 10. 2018. Plus věcné ceny od společnosti Pořadatele.

Dalších 19 nejúspěšnějších obdrží věcné ceny od Pořadatele.

Všechny výherce budeme kontaktovat nejpozději do 12. 10. 2018.

O pořadí účastníků soutěže rozhoduje především jejich úspěšnost v kvízu. V případě shodných výsledků pak rychlost, ve které tito účastníci vyplnili kvíz.VII. Předání výher výhercům

Výherci budou oficiálně oznámeni po ukončení Soutěže na stránkách www.staci-malo.cz/kviz a také na FB profilu Pořadatele. Zároveň budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu, přes který bude dále v případě věcné výhry vyžádaná adresa pro zaslání výhry.

Pokud se výherce neozve do 3 pracovních dní, kontaktujeme jeho náhradníka a jeho nárok na výhru tak zaniká. Pokud výherce výhru odmítne nebo odmítne poskytnout adresu pro její zaslání, ztrácí na ni nárok a Pořadatel ji podle svého uvážení může poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým účelům.VIII. Další ustanovení

1. Podmínkou účasti v Soutěži je splnění všech podmínek pro účast včetně dodržování pravidel Soutěže.

2. Ze Soutěže budou vyřazeni účastníci:

  • kteří by mohli poškodit dobré jméno pořadatele
  • u kterých bylo zjištěno nedodržení podmínek Soutěže
  • u kterých byl zjištěn pokus o podvod
  • členové profesionálních záchranných složek

3. O tom, zda účastník vyhovuje podmínkám Soutěže či nikoliv, rozhoduje Pořadatel.

4. Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty. Pořadatel má právo po předchozím upozornění zveřejněném na www.staci-malo.cz měnit pravidla Soutěže včetně doby její platnosti či Soutěž ukončit.

5. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou. Za kvalitu výher odpovídají jejich dodavatelé.IX. Zpracování osobních údajů

9.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Při registraci do Soutěže účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Pořadateli a Organizátorovi Soutěže k účelu vyhodnocení výsledků Soutěže; pro případ, že se účastník Soutěže stane výhercem některé z výher, uděluje souhlas i pro využití k interním propagačním účelům Pořadatele. Souhlas je udělován na dobu trvání Soutěže a dále na dobu 12 měsíců od skončení Soutěže.

9.2. Informace o zpracování osobních údajů:

Kdo je správcem osobních údajů Soutěžících?

Správcem osobních údajů Soutěžících jsou Pořadatel a Organizátor Soutěže.

Jaké údaje budou Pořadatel a Organizátor Soutěže zpracovávat a proč? Pořadatel a Organizátor Soutěže budou na základě souhlasu Soutěžících zpracovávat jejich osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon pro účely pořádání Soutěže a vyhodnocení jejích výsledků; dále pro účely vzájemné komunikace se Soutěžícími. Pokud se Soutěžící stane výhercem některé z výher, uděluje Soutěžící souhlas s tím, aby Pořadatel a Organizátor v souvislosti se Soutěží zveřejnili jeho jméno a příjmení a bezplatně pořídili jeho fotografie nebo audio/videozáznamy a následně je uveřejňoval v médiích a propagačních materiálech Pořadatele.


Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje Soutěžících mohou být v nezbytném rozsahu předány těmto příjemcům: Organizátor a Pořadatel Soutěže.


Jaká mají účastnící Soutěže práva?

Svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat prostřednictvím soukromé zprávy na FB profilu Generali Pojišťovna a. s. (@generali.cz). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů po dobu před odvoláním souhlasu. V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo při odvoláním souhlasu, nebude Pořadatel dále osobní údaje účastníka Soutěže zpracovávat, ten se proto nemůže dále účastnit Soutěže a nemůže získat výhru.

Mají právo na přístup k osobním údajům, které o nich Pořadatel a Organizátor zpracovávají. To znamená, že mají zejména právo, aby Pořadatel potvrdil, zda osobní údaje, které se účastníka Soutěže týkají, zpracovává či nikoliv. Mají právo, aby jim Pořadatel a Organizátor sdělili, jaké údaje o nich zpracovávávají, proč, po jakou dobu, komu je předává a jaká mají další práva.
Mají právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů.
Mají právo na výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, příp. pokud odvolají svůj souhlas a Pořadatel a Organizátor zároveň již nemají jiný důvod pro jejich užití (např. pro obhajobu právních nároků Pořadatele).
Mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Jak mohou kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Pořadatele?

Pověřence pro ochranu osobních údajů mohou Soutěžící se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali Pojišťovna a.s., útvar řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, Praha 4, dpo@generali.cz.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace